Sắp xếp dữ liệu

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Đỗ Mạnh Hà)
 • (Nguyễn Lương Hùng)
 • (Nguyễn Đường)
 • (Lê Văn Duẩn)
 • (Đặng Thị Phi Nga)
 • (Lê Nho Duyệt)
 • (Trịnh Ngọc Thanh)
 • (Huỳnh Phương Thảo)
 • (Phạm Viết Sĩ)
 • (Đỗ Văn Sáng)
 • (Đinh Thị Bích Nga)
 • (Hồ Công Nhật)
 • (Nguyễn Thị Thương)
 • (Trần Quang Mai)

Điều tra ý kiến

Các bạn thầy trang web của chúng tôi thế nào?
Bình thường
Đẹp
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Film_6_The_gioi_tu_nhien.flv 360.jpg 357.jpg 278.jpg 277.jpg 3.jpg HDSP_20112016.jpg Dong_dien_vo_co_truyen_nam_2018.flv Trai_9.jpg 20180310_084859.jpg 20180310_084850.jpg 20180310_084828.jpg TTHS1.jpg TTHS.jpg

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 1 thành viên
 • Lê Thị Hồng Ven
 • Chào mừng quý vị đến với CÂU LẠC BỘ VIOLET QUẢNG NAM.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  HUONG DAN SANG KIEN KINH NGHIEM MỚI (ÁP DỤNG TỪ NĂM HỌC 2015-2016)

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Cao Cường
  Ngày gửi: 04h:10' 27-10-2016
  Dung lượng: 101.0 KB
  Số lượt tải: 5
  Số lượt thích: 0 người
  ỦY BAN NHÂN DÂN
  TỈNH QUẢNG NAM

  Số: 32 /2015/QĐ-UBND
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Quảng Nam, ngày 11 tháng 11 năm 2015
  
  
  QUYẾT ĐỊNH
  Ban hành Quy định về quản lý và khuyến khích
  hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  
  
  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

  Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
  Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013;
  Căn cứ Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012 của Chính phủ ban hành Điều lệ Sáng kiến;
  Căn cứ Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013;
  Căn cứ Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN ngày 01/8/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ Sáng kiến;
  Căn cứ Quyết định số 49/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng;
  Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ,

  QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về quản lý và khuyến khích hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

  Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể và các địa phương tổ chức triển khai thực hiện Quy định này.

  Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể; Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

    
  Nơi nhận: - Như điều 3; - Văn phòng Chính phủ; - Bộ KH-CN (Vụ Pháp chế); - Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra văn bản QPPL); - TT TU, TT HĐND, UBMTTQVN tỉnh; - Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; - Lưu: VT, TH, VX
  D:Thanh a 2015KHCNSang taoQD-SANG KIEN - HC.doc
  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
  CHỦ TỊCH

  Đã ký
  Đinh Văn Thu
  
   UỶ BAN NHÂN DÂN
  TỈNH QUẢNG NAM

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  
  
  QUY ĐỊNH
  Quản lý và khuyến khích hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
  (Ban hành theo Quyết định số 32 /2015/QĐ-UBND ngày 11 /11/2015 của UBND tỉnh)

  
  Chương I
  NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
  Quy định này quy định chi tiết về sáng kiến và các điều kiện, thủ tục công nhận sáng kiến; thẩm quyền và trình tự xét, công nhận sáng kiến; các biện pháp quản lý, khuyến khích và hỗ trợ hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
  Quy định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài có hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
  Điều 2. Giải thích từ ngữ
  Trong Quy định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
  1. “Sáng kiến” là giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý, giải pháp tác nghiệp, hoặc giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật có tính mới, đã được áp dụng và mang lại lợi ích thiết thực cho tổ chức, cá nhân sáng tạo ra và được cơ quan có thẩm quyền công nhận.
  2. “Hoạt động sáng kiến” bao gồm các hoạt động tạo ra, áp dụng sáng kiến, công nhận sáng kiến, thực hiện quyền và nghĩa vụ liên quan đến sáng kiến.
  3. “Chuyển giao sáng kiến” là việc truyền đạt toàn bộ kiến thức, thông tin về sáng kiến để người được chuyển giao có thể áp dụng sáng kiến.
  4. “Cơ sở” là cơ quan, tổ chức, được thành lập theo pháp luật, có thể nhân danh chính mình tham gia quan hệ pháp luật dân sự một cách độc lập.
  5. “Áp dụng sáng kiến lần đầu” là việc áp dụng sáng kiến lần đầu tiên, kể cả áp dụng thử.
  6. “Tác giả sáng kiến” là người
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓