Sắp xếp dữ liệu

Tài nguyên dạy học

Điều tra ý kiến

Các bạn thầy trang web của chúng tôi thế nào?
Bình thường
Đẹp
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Chuong_trinh_giao_duc_pho_thong_moi_nhat.jpg Phuong_phap_giang_day_1.jpg Clip__1LICH_SU_TEN_SAI_GON_054__Segment100_00_0000000_00_554221.flv NDH___33.jpg NDH___175.jpg NDH___17.jpg 561506b4b3a842f61bb9.jpg 7cfa11cbb5a244fc1db3.jpg 128163525_1847407988748007_7250523188460369498_n.jpg 124201482_380087213195709_4850500984247665608_n.jpg 125549681_1851987388281619_3005690876150541395_n.jpg 128101547_367492671214142_6827591115574669680_n.jpg 128163525_1847407988748007_7250523188460369498_n.jpg TOAN_CACSOTRONCHUC_TRANG_126_OK.flv TOAN_LUYENTAPCHUNG_TRANG_125_OK.flv Bai_toan_co_loi_van__K1.flv TT6.jpg TT11.jpg Ac.jpg Kg4.jpg

  Thành viên trực tuyến

  4 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với .

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  KẾT QUẢ HSG KHỐI 12

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Văn Duẩn (trang riêng)
  Ngày gửi: 16h:59' 20-01-2012
  Dung lượng: 109.5 KB
  Số lượt tải: 5
  Số lượt thích: 0 người
  Së GI¸O DôC Vµ §µo t¹o qu¶ng nam
  DANH S¸CH HäC SINH §¹T GI¶I T¹I kú thi chän häc sinh giái líp 12 toµn tØnh - n¨m häc 2011-2012

  M«n: Tin häc


  TT SBD Hä vµ tªn "Ngµy
  SINH" líp tr­êng THPT §IÓM gi¶i
  1 01.0622 l­¬ng v¨n song 1994 12 Chuyªn NguyÔn BØnh Khiªm 12.0 Nh×
  2 01.0606 TrÇn Minh hïng 13/01/1994 12 Sµo Nam 9.0 Ba
  3 01.0627 ph¹m vò nhËt toµn 1995 11 Chuyªn NguyÔn BØnh Khiªm 8.0 Ba
  5 01.0617 Lª H÷u Ph­íc 1995 11 Ph¹m Phó Thø 7.5 KhuyÕn khÝch
  6 01.0628 nguyÔn hoµng quèc trung 1995 11 Chuyªn NguyÔn BØnh Khiªm 7.5 KhuyÕn khÝch
  4 01.0603 Huúnh Thanh D­¬ng 15/11/1995 11 NguyÔn Duy HiÖu 7.0 KhuyÕn khÝch

  Tæng céng danh s¸ch nµy cã 06 häc sinh ®¹t gi¶I (01 Nh×; 02 Ba; 03 KhuyÕn khÝch)
   
  Gửi ý kiến