Sắp xếp dữ liệu

Tài nguyên dạy học

Điều tra ý kiến

Các bạn thầy trang web của chúng tôi thế nào?
Bình thường
Đẹp
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Chuong_trinh_giao_duc_pho_thong_moi_nhat.jpg Phuong_phap_giang_day_1.jpg Clip__1LICH_SU_TEN_SAI_GON_054__Segment100_00_0000000_00_554221.flv NDH___33.jpg NDH___175.jpg NDH___17.jpg 561506b4b3a842f61bb9.jpg 7cfa11cbb5a244fc1db3.jpg 128163525_1847407988748007_7250523188460369498_n.jpg 124201482_380087213195709_4850500984247665608_n.jpg 125549681_1851987388281619_3005690876150541395_n.jpg 128101547_367492671214142_6827591115574669680_n.jpg 128163525_1847407988748007_7250523188460369498_n.jpg TOAN_CACSOTRONCHUC_TRANG_126_OK.flv TOAN_LUYENTAPCHUNG_TRANG_125_OK.flv Bai_toan_co_loi_van__K1.flv TT6.jpg TT11.jpg Ac.jpg Kg4.jpg

  Thành viên trực tuyến

  7 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với .

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  KẾT QUẢ HSG LỚP 9 CẤP TỈNH NĂM HỌC 2010-2011

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Sở GD-ĐT Quảng Nam
  Người gửi: Lê Văn Duẩn (trang riêng)
  Ngày gửi: 06h:05' 07-04-2011
  Dung lượng: 56.5 KB
  Số lượt tải: 5
  Số lượt thích: 0 người
  së gi¸o dôc vµ ®µo t¹o qu¶ng nam
  ban chÊm thi hsg 9 n¨m 2011
  ®Æt t¹i tr­êng thpt chuyªn nguyÔn bØnh khiªm

  kÕt qu¶ thÝ sinh ®¹t gi¶I
  kú thi chän häc sinh giái líp 9 toµn tØnh
  Khãa thi: 01/4/2011 - N¨m häc 2010-2011

  TT Hä Vµ T£N SBD M¤N THI §¥N VÞ TR­êng thcs ®iÓm gi¶i
  1 nguyÔn thÞ hoµng an 01.0217 Hãa häc §iÖn Bµn Quang Trung 17.25 NhÊt
  2 phan thÞ mü dung 01.0229 Hãa häc Th¨ng B×nh NguyÔn §×nh ChiÓu 15.30 NhÊt
  3 lª thÞ ý nhi 01.0255 Hãa häc Tam Kú Huúnh Thóc Kh¸ng 13.10 Nh×
  4 d­¬ng thÞ lªn 01.0246 Hãa häc Nói Thµnh Lý Th­êng KiÖt 14.33 Nh×
  5 nguyÔn hoµng böu 01.0223 Hãa häc Phó Ninh NguyÔn V¨n Trçi 13.90 Nh×
  6 nguyÔn quèc b¶o 01.0220 Hãa häc Tam Kú NguyÔn Du 13.15 Nh×
  7 nguyÔn huúnh ®øc 01.0235 Hãa häc §¹i Léc Mü Hoµ 14.30 Nh×
  8 nguyÔn thÞ tuyÕt trinh 01.0295 Hãa häc Th¨ng B×nh Phan Béi Ch©u 14.45 Nh×
  9 bïi v¨n tó 01.0296 Hãa häc Nói Thµnh NguyÔn Tr·i 14.15 Nh×
  10 lª duy viÔn 01.0305 Hãa häc Th¨ng B×nh NguyÔn BØnh Khiªm 15.00 Nh×
  11 l­u thÞ thu th¶o 01.0273 Hãa häc Phó Ninh Phan Ch©u Trinh 14.25 Nh×
  12 ®oµn ph­¬ng trang 01.0285 Hãa häc Th¨ng B×nh Lª QuÝ §«n 13.85 Nh×
  13 lª b¶o trang 01.0287 Hãa häc Nói Thµnh Lý Th­êng KiÖt 13.00 Nh×
  14 vâ nh­ thµnh 01.0271 Hãa häc §iÖn Bµn Quang Trung 11.40 KhuyÕn khÝch
  15 nguyÔn danh th¾ng 01.0275 Hãa häc Héi An NguyÔn Duy HiÖu 10.65 KhuyÕn khÝch
  16 nguyÔn c«ng b×nh 01.0222 Hãa häc §¹i Léc Phan Béi Ch©u 11.00 KhuyÕn khÝch
  17 nguyÔn thÞ quúnh d­¬ng 01.0232 Hãa häc Tiªn Ph­íc Vâ ThÞ S¸u 10.90 KhuyÕn khÝch
  18 hå thÞ thuý h»ng 01.0238 Hãa häc Th¨ng B×nh NguyÔn §×nh ChiÓu 10.65 KhuyÕn khÝch
  19 ph¹m viÕt huy 01.0243 Hãa häc QuÕ S¬n QuÕ Phong 11.15 KhuyÕn khÝch
  20 trÇn tÝch v¨n 01.0303 Hãa häc Nói Thµnh Chu V¨n An 10.90 KhuyÕn khÝch
  21 ng« thÞ th¶o vy 01.0310 Hãa häc §iÖn Bµn Quang Trung 11.05 KhuyÕn khÝch
  22 trÇn h÷u th¾ng 01.0276 Hãa häc QuÕ S¬n QuÕ Phó 10.75 KhuyÕn khÝch
  23 lª nguyÔn anh th­ 01.0280 Hãa häc Phó Ninh NguyÔn V¨n Trçi 11.35 KhuyÕn khÝch
  24 huúnh ph­¬ng nguyªn 01.0252 Hãa häc §iÖn Bµn NguyÔn Du 12.35 Ba
  25 nguyÔn thÞ diÖu th¶o 01.0272 Hãa häc Duy Xuyªn Chu V¨n An 12.58 Ba
  26 nguyÔn thÞ diÖu ®µo 01.0233 Hãa häc Tam Kú NguyÔn HuÖ 11.55 Ba
  27 vâ ph­íc ®øc 01.0234 Hãa häc Th¨ng B×nh Phan Ch©u Trinh 12.80 Ba
  28 nguyÔn thÞ thu hµ 01.0236 Hãa häc Th¨ng B×nh NguyÔn §×nh ChiÓu 12.80 Ba
  29 ®oµn gia h©n 01.0239 Hãa häc Duy Xuyªn NguyÔn Thµnh H·n 11.45 Ba
  30 lª thÞ ngäc dung 01.0228 Hãa häc Héi An Kim §ång 11.50 Ba
  31 lª thanh tuÊn vÜ 01.0304 Hãa häc Tam Kú Lý Tù Träng 12.10 Ba
  32 ng« phan cÈm tuyÕt 01.0297 Hãa häc Tiªn Ph­íc Lý Tù Träng 12.40 Ba
  33 vâ thÞ diÖu tuyÕt 01.0298 Hãa häc Phó Ninh Phan Ch©u Trinh 12.05 Ba
  34 phan v¨n c­êng 01.0300 Hãa häc Th¨ng B×nh Lª QuÝ §«n 12.25 Ba
  35 ph¹m thÞ diÔm vy 01.0307 Hãa häc §iÖn Bµn Lý Tù Träng 11.80 Ba
  36 huúnh quang triÒu 01.0293 Hãa häc Phó Ninh Tam Léc 12.30 Ba
  37 tr­¬ng minh trÝ 01.0292 Hãa häc Tam Kú NguyÔn Du 12.55 Ba
  38 nguyÔn thÞ thuú trang 01.0288 Hãa häc §iÖn Bµn NguyÔn V¨n Trçi 12.30 Ba
  39 phan thÞ huúnh tr©m 01.0289 Hãa häc QuÕ S¬n QuÕ C­êng 12.18 Ba
  40 nguyÔn thÞ h¶i ch©u 01.0319 Ng÷ V¨n Duy Xuyªn TrÇn Cao V©n 13.00 NhÊt
  41 kh­¬ng thÞ nguyÖt cÇm 01.0317 Ng÷ V¨n Héi An Kim §ång 13.25 NhÊt
  42 ®oµn thÞ ph­¬ng th¶o 01.0394 Ng÷ V¨n Duy Xuyªn Phï §æng 11.00 Nh×
  43 tõ thÞ thuý vi 01.0422 Ng÷ V¨n Phó Ninh L­¬ng ThÕ Vinh 11.25 Nh×
  44 nguyÔn nh­ th¶o 01.0396 Ng÷ V¨n Tam Kú NguyÔn HuÖ 12.25 Nh×
  45 ph¹m thÞ thuú d­¬ng 01.0324 Ng÷ V¨n Nói Thµnh NguyÔn KhuyÕn 11.00 Nh×
  46 h­êng thÞ linh giang 01.0325 Ng÷ V¨n Tam Kú Chu V¨n An 11.50 Nh×
  47 lª tr­¬ng y diÔm 01.0322 Ng÷ V¨n Th¨ng B×nh Lª QuÝ §«n 12.25 Nh×
  48 nguyÔn thÞ ph­¬ng chung 01.0320 Ng÷ V¨n §¹i Léc TrÇn Phó 11.50 Nh×
  49 nguyÔn thÞ kiÒu my 01.0366 Ng÷ V¨n Tam Kú NguyÔn Du 11.50 Nh×
  50 vâ thÞ hoµng my 01.0363 Ng÷ V¨n Duy Xuyªn NguyÔn BØnh Khiªm 12.25 Nh×
  51 ®ç nguyÔn t­êng linh 01.0356 Ng÷ V¨n Tam Kú Lý Tù Träng 11.00 Nh×
  52 nguyÔn thÞ thu huyÒn 01.0344 Ng÷ V¨n QuÕ S¬n QuÕ ThuËn 11.50 Nh×
  53 ph¹m thÞ ®µo h­¬ng 01.0346 Ng÷ V¨n N«ng S¬n QuÕ Léc 11.50 Nh×
  54 phan thÞ thanh h­¬ng 01.0347 Ng÷ V¨n N«ng S¬n QuÕ Trung 11.00 Nh×
  55 tr­¬ng thu h­¬ng 01.0348 Ng÷ V¨n QuÕ S¬n QuÕ C­êng 11.00 Nh×
  56 huúnh v¨n kh«i 01.0350 Ng÷ V¨n Nói Thµnh Lª Lîi 11.50 Nh×
  57 hå ngäc linh 01.0352 Ng÷ V¨n §¹i Léc TrÇn Phó 12.00 Nh×
  58 nguyÔn thÞ huyÒn 01.0343 Ng÷ V¨n Th¨ng B×nh TrÇn QuÝ C¸p 12.00 Nh×
  59 hµ ngäc thuý quúnh 01.0386 Ng÷ V¨n Duy Xuyªn Phï §æng 10.00 KhuyÕn khÝch
  60 nguyÔn thÞ ny sa 01.0387 Ng÷ V¨n Nói Thµnh NguyÔn KhuyÕn 10.00 KhuyÕn khÝch
  61 ph¹m thÞ tè nhi 01.0376 Ng÷ V¨n §¹i Léc TrÇn H­ng §¹o 10.00 KhuyÕn khÝch
  62 nguyÔn t­ëng tè uyªn 01.0416 Ng÷ V¨n Tam Kú Huúnh Thóc Kh¸ng 10.00 KhuyÕn khÝch
  63 nguyÔn thÞ bÝch tr©m 01.0408 Ng÷ V¨n Th¨ng B×nh NguyÔn HiÒn 10.00 KhuyÕn khÝch
  64 vâ ngäc tr©m 01.0406 Ng÷ V¨n HiÖp §øc Phan Béi Ch©u 10.00 KhuyÕn khÝch
  65 vâ thÞ kim th­¬ng 01.0405 Ng÷ V¨n Th¨ng
   
  Gửi ý kiến